Polityka prywatności

1. Wstęp
Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) zawiera informacje odnośnie przetwarzania przez Event Design Group (ED Group) Twoich danych osobowych, jak również wykorzystywania plików cookies.

2. Przetwarzanie danych osobowych
Niniejsza Polityka prywatności stanowi wdrożenie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.). Informacje przedstawiane w Polityce prywatności przekazywane są w zw. z art. 13 RODO i dotyczą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

2.1.Administrator:
Administratorem Twoich danych jest firma ED Group, z siedzibą w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 136, NIP:739 251 63 85, z której usług korzystasz lub zamierzasz skorzystać (zwana dalej „ Administrator”)

2.2.Inspektor Ochrony Danych i kontakt z Administratorem:
Jeżeli w ED Group powołany zostanie Inspektor Ochrony Danych będziesz mogła/mógł kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez dedykowane kanały w tym dedykowany adres e-mail, który zostanie udostępniony na stronie internetowej www.ed-group.pl.
W każdym przypadku, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jak i skorzystania przez Ciebie z praw, o których mowa w pkt. 2.7 niniejszej Polityki możesz kontaktować się z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego lub adresów e-mail dostępnych na stronie internetowej www.ed-group.pl, w szczególności przez adres e-mail: kontakt@ed-group.pl.

2.3 Cele, kategorie Twoich danych i podstawy przetwarzania:
Przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który stanowi:
a. zarządzanie Stroną internetowa www.ed-group.pl;
b. zapewnienie bezpieczeństwa Strony i innych użytkowników;
c. prowadzenie analiz statystycznych;
d. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności.
Twoje dane osobowe są/będą przez nas przetwarzane w następujących celach:
a. bieżącej komunikacji z nami, co stanowi uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
b. rekrutacji, jeżeli bierzesz udział w procesie naboru;
c. przygotowania, zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
d. spełnienia obowiązków publicznoprawnych w tym w szczególności, w zakresie ubezpieczeń społecznych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
e. badania opinii na temat oferowanych przez nas usług (art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
f. spełnienia obowiązków wynikających z RODO (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
g. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
h. dowodowym (art. 6 ust 1 lit f RODO) tj. potwierdzenia faktów w razie sporu;
i. do celów marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit f RODO) o ile wyrazisz taką zgodę,
Twoje dane będą przechowywane przez następujące okresy czasu:
a. dane przekazane w formularzu kontaktowym będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji Twojej prośby o kontakt i nie będą przetwarzane dłużej niż jest to potrzebne do zrealizowania Twojej prośby;
b. dane przekazane do bieżącej komunikacji z nami – najpóźniej do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
c. gdy celem jest zawarcie i wykonanie umowy – do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;
d. dane przekazane do celu spełnienia obowiązków podatkowych – 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin na zapłatę podatku;
e. dane przekazane do badania satysfakcji z oferowanych przez nas usług – najpóźniej do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu;
f. dane przekazane w celu spełnienia obowiązków wynikających z RODO – do czasu upływu terminów przedawnienia;
g. dane przekazane do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu upływu terminów przedawnienia;
h. dane niezbędne dla celów dowodowych – do czasu utraty przydatności;
i. dane przekazane dla celów marketingu bezpośredniego – do czasu wniesienia sprzeciwu.

W celu usprawnienia procesu usuwania danych osobowych powyżej podane terminy będą liczone od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały zebrane. Jeżeli zażądasz realizacji prawa do bycia zapomnianym pomiędzy rzeczywistym upływem terminu przewidzianego na przechowywanie Twoich danych, a planowanym terminem usunięcia będzie ono przez nas respektowane.

2.4. Odbiorcy danych
Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Twoje dane mogą być przekazywane  podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora   m.in. dostawcom usług IT (hosting), dostawcom usług typu cloud computing oraz social media i innym, z których usług korzystamy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikujemy, czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.
Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane innym instytucjom.

2.5. Okres przechowywania danych:
Będziemy przetwarzać Twoje dane przez następujące okresy:
a. analizy Twojej aktywności na Stronie – do chwili utraty przez nie przydatności dla nas;
b. zarządzania Stroną – do czasu utraty dla nas przydatności tych danych;
c. zapewnienia bezpieczeństwa Strony i użytkowników – do czasu utraty przydatności tych danych;
d. prowadzenie analiz statystycznych – przez okres 30 dni od daty ich zebrania;
e. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Ciebie o zagrożeniach dla Twojej prywatności – do czasu upływu terminów przedawnienia;
f. dla celów rekrutacji – 2 lata.

2.6. Przekazywanie danych do Państwa trzeciego:
Twoje dane nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2.7. Twoje prawa:
ED Group zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO.
Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci prawo do:
a. dostępu do swoich danych i otrzymania kopii danych,
b. prawo do poprawy (sprostowania swoich danych),
c. prawo do usunięcia   danych – jeśli uważasz, że nie mamy prawa ich przetwarzać możesz żądać ich usunięcia,
d. prawo ograniczenia przetwarzania   danych, – możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych do przechowywania, jeśli uważasz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub ich przetwarzanie jest nielegalne, nie chcesz żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń lub na czas stwierdzenia zasadności sprzeciwu   – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu   – możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych, jeśli takie przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu administratora, a my zaprzestaniemy takiego przetwarzania możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do innych celów, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie sprzeciwu poprzez określenie co stanowi szczególną sytuację, z uwagi, na którą składasz sprzeciw. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony, jeśli wykażemy, że nasz uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Twojego roszczenia lub że Twoje dane są nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec Ciebie.
f. prawo do przenoszenia   danych – prawo do przenoszenia danych dotyczy danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, które nam dostarczyłaś/dostarczyłeś na podstawie zgody lub umowy. Możesz je otrzymać w ustrukturowanym formacie np. xls, albo możemy je przesłać bezpośrednio do wskazanego administratora danych.
g. prawo do wniesienia skargi   – jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego,
h. w przypadku, gdy Twoje dane są przez nas przetwarzane na podstawie zgody, możesz cofnąć ją w każdej chwili, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania przez nas tych danych, jeśli nie będzie istniała inna podstawa prawna dająca nam taką możliwość. Cofnięcie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem.

W każdym przypadku, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jak i skorzystania przez Ciebie z praw, o których mowa w sekcji VI niniejszej Polityki możesz kontaktować się z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego lub adresów e- mail dostępnych na stronie internetowej www.ed-group.pl, w szczególności przez adres e-mail: kontakt@ed-group.pl.

2.8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa możemy wymagać od Ciebie podania nam Twoich danych. Wszystkie inne przypadki podania danych osobowych są dobrowolne.

2.9. Polityka prywatności w rekrutacji
Administratorem Twoich danych osobowych firma ED Group wskazana w treści ogłoszenia o pracę na które aplikujesz, jeżeli wyrazisz rozszerzoną zgodę na przetwarzanie Twoich danych.
Dane, które przetwarzamy w procesie rekrutacji to imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, wykształcenie, przebieg zatrudnienia, zainteresowania, umiejętności inne podane przez Ciebie dane zawarte w plikach dodatkowych (CV, list motywacyjny). Informacje o Twoim dotychczasowym zatrudnieniu zbierane są w celu sprawdzenia dopasowania Twoich umiejętności i doświadczeń do poszukiwanego przez nas profilu Kandydatki/Kandydata.
Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawarta w formularzu aplikacyjnym, który uzupełniasz podczas aplikowania do naszej organizacji.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Pełne dane przechowywane są przez okres 2 lat, począwszy od momentu rozpoczęcia zbierania tych danych. Po tym czasie dane są usuwane.

2.10. Pliki cookies
Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej  www.ed-group.pl  akceptujesz poprzez aktywację przycisku “Akceptuj” umieszczenie przez stronę internetową na Twoim urządzeniu (np. komputerze, smartfonie, tablecie) plików cookies.
Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić czy na Twoim urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Jednakże usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej. Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies znajdziesz pod adresem  http://www.cookiecentral.com/faq/ .
Pliki cookies umożliwiają korzystanie ze strony internetowej (bez nich by nie działała prawidłowo).  Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (https://www.networkadvertising.org/) Administrator przechowuje je przez okres do pięciu lat.
Ponadto Administrator wykorzystuje informacje zawarte w plikach cookies do celów statystycznych i analitycznych np. w celu liczenia liczby wejść na stronę, reklamowych oraz w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Zawarte w nich informacje służą wyłącznie do celów statystycznych, a Administrator nie wykorzystuje ich w celu identyfikacji Ciebie.

Zamknij
Zaloguj się
Zamknij
Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.